Användarvillkor

Dessa användarvillkor skall tillämpas vid arbetsgivares och arbetssökandes användning av Jobbr.se (”Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen godkänner användaren (”Användaren”) dessa användarvillkor.

1 Rättigheter till materialet på Webbplatsen

1.1 Allt innehåll på Webbplatsen, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara, skyddas av Jobbr.se upphovsrätt. Allt innehåll ägs av Jobbr.se eller dess innehållsleverantörer. Ingenting i dessa användarvillkor medför att Användaren ges någon som helst rätt till Jobbr.se immateriella rättigheter.

1.2 Användaren får inte sälja, överföra, sprida, reproducera eller offentligt förevisa innehållet. Användaren får inte heller kopiera eller anpassa Html-koden som Jobbr.se använder för att utforma och driva sina sidor. Denna skyddas också av Jobbr.se upphovsrätt. Otillbörligt utnyttjande av innehållet innebär upphovsrättsintrång eller annat intrång i Jobbr.se immateriella rättigheter. Alla markeringar för upphovsrätt och varumärkesskydd och liknande skall behållas vid kopiering för privat bruk.

1.3 Jobbr.se ger Användaren tillstånd att titta på och ladda ner en kopia av innehållet på Webbplatsen uteslutande för sitt personliga, icke-kommersiella bruk.

2 Användarinformation

2.1 Användare som registrerar sig hos Jobbr.se kommer att behöva uppge viss information, såsom en giltig e-postadress. Jobbr.se kommer dock inte att lämna ut personuppgifter utan Användarens godkännande om detta inte är ett uttryckligt krav enligt gällande lagar och regler.

3 Användarens ansvar

3.1 Användaren ansvarar för sin egen information och användandet och resultatet därav.

3.2 Användaren ansvarar för att registreringsinformation och lösenord är och förblir konfidentiell. Användaren ansvarar för allt användande inom ramen för sin registrering, oavsett om tillstånd har givits eller ej. Användaren skall vidare omedelbart meddela Jobbr.se om någon otillbörligen använt Användarens konto eller uppgifter. Jobbr.se sparar inte lösenord i klartext.

3.3 Användaren förbinder sig att inte använda denna webbplats för att skicka, publicera, förvara, förstöra eller länka till material a) om det bryter mot någon lag, b) om det på något sätt gör intrång i upphovsrätt (enligt punkt 1.2 eller i på annat sätt) eller annan immaterialrätt eller bryter mot regler för integritet, offentlighet eller andra rättigheter, eller c) om det på något sätt är kränkande, stötande, hotfullt, obscent, är av sexuell eller erotisk karaktär eller enligt Jobbr.se bedömning ej är förenligt med Jobbr.se etiska policy.

3.4 Webbplatsen får endast användas av individer som söker jobb och karriärråd och av arbetsgivare som söker personal. Jobbr.se förbjuder särskilt: a) att registrera felaktig eller ofullständig biologisk information eller information som inte är hänförlig till ditt verkliga CV, b) att registrera någon form av franchise, pyramidspel, "klubbmedlemskap" eller annan affärsverksamhet som kräver omedelbar betalning eller återkommande betalningar, som enbart utgår som provision (ingen lön) eller kräver rekrytering av fler medlemmar, underleverantörer eller underagenter, c) att med användande av direkt marknadsföringsåtgärder erbjuda eller marknadsföra produkter eller tjänster till Användare, d) att ändra eller radera material publicerat av annan person eller grupp, e) att göra något som innebär en orimlig belastning för Webbplatsen, f) att använda Webbplatsen för att samla eller kopiera material från Webbplatsen, g) att registrera jobbannonser som kräver att ansökaren tillhandahåller information om (i) ras eller etniskt ursprung, (ii) politisk uppfattning, (iii) filosofisk eller religiös övertygelse, (iv) tillhörighet till fackförening, (v) fysisk eller psykisk hälsa, (vi) sexliv, (vii) begångna brott eller (viii) ålder.

3.5 Användaren förbinder sig att inte göra intrång i eller försöka göra intrång i Webbplatsens säkerhetssystem genom att a) använda andras uppgifter eller logga in på en server eller ett konto som inte är avsett för denna användare eller att tillåta en tredje man att använda lösenord för obehörigt bruk av skyddade sidor, b) testa systemets sårbarhet eller bryta säkerhetsspärrar utan tillstånd, c) att använda mjukvara, verktyg, drivrutin eller annan teknik (inklusive webbläsare, spiders, robotar, avatars eller intelligenta agenter) för att störa eller navigera på Webbplatsen, på annat sätt än via de sökmotorer som Jobbr.se erbjuder eller med hjälp av andra sedvanliga webbläsare från tredje part (t.ex. Netscape Navigator, Microsoft Explorer), d) att försöka dechiffrera, montera ner eller bygga om den mjukvara som Webbplatsen består av, e) störa annan användares användning av Webbplatsen genom att skicka eller sprida virus, spam, trojanska hästar eller liknande, eller f) förfalska en "TCP/IP packet header" eller annan rubrikinformation i någon e-post eller nyhetsgrupp. Brott mot system- eller nätverkssäkerheten kan resultera i åtal. Jobbr.se kommer att utreda sådana brott och förbehåller sig rätten att involvera berörda myndigheter.

4 Användares ersättningsansvar

4.1 Användaren förbinder sig att hålla Jobbr.se, deras anställda, styrelseledamöter och övriga företrädare skadeslösa i förhållande till eventuella krav, kostnader eller annan skada som uppstår med anledning av Användarens tillhandahållande av material eller information eller brott mot dessa användarvillkor. Jobbr.se skall meddela Användaren omedelbart om något sådant krav skulle uppstå.

5 Jobbr.se ansvar

5.1 Webbplatsen är en mötesplats. Här möts arbetsgivare som publicerar platsannonser, samt jobbsökande som registrerar CV:n. Jobbr.se varken övervakar eller censurerar det material som publiceras. Jobbr.se är inte inblandade i transaktionen mellan arbetsgivare och jobbsökande. Därför har Jobbr.se inte heller kontroll över kvaliteten i de platsannonser eller CV:n som publiceras eller sanningshalten eller pålitligheten i materialet eller att de är publicerade i enlighet med svensk rätt. Jobbr.se avgör inte om företaget har kapacitet att anställa den personal de annonserar om eller om kandidaterna har rätt kompetens. Notera också att det finns en viss risk med att interagera med främlingar, en risk som Användaren ansvarar för själv. Endast i de fall då annonser och case publiceras med Jobbr.se som avsändare, eller då Jobbr.se uppdragits av arbetsgivare att hantera rekryteringsprocessen, ligger ansvaret på publicerade annonser och case på Jobbr.se. Dock ansvarar aldrig Jobbr.se för material publicerat av jobbsökande.

5.2 Eftersom det är svårt att säkert identifiera personer via Internet, kan Jobbr.se inte garantera att alla är den som de utger sig för att vara. Eftersom Jobbr.se inte är inblandat i affärer mellan användare eller kontrollerar hur användarna uppför sig, har Jobbr.se inget som helst ansvar vid en eventuell konflikt användare emellan.

5.3 Jobbr.se friskriver sig från allt juridiskt ansvar och har normalt inte kontroll över information från andra användare som görs tillgängligt via Webbplatsen. Andra människors information kan vara stötande eller kränkande och i vissa fall missvisande. Jobbr.se utgår ifrån att Användaren använder sitt sunda förnuft vid användande av Webbplatsen och bedömer materialet utifrån detta.

5.4 Materialet kan innehålla felaktigheter och typografiska fel. Jobbr.se gör ingen bedömning av materialets pålitlighet eller korrekthet. Användandet av materialet sker på egen risk. Förändringar av materialet kan göras när som helst.5.5 Jobbsökare ansvarar för innehållet i CV:n och annat material som publiceras. Arbetsgivare ansvarar ensamt för sina platsannonser. Jobbr.se kan inte heller hållas ansvariga för beslut som fattas kring en eventuell anställning en jobbsökare fått eller inte fått via platsannonser eller andra kontakter via Jobbr.se webbplats.

5.5 Jobbsökare ansvarar för innehållet i CV:n och annat material som publiceras. Arbetsgivare ansvarar ensamt för sina platsannonser. Jobbr.se kan inte heller hållas ansvariga för beslut som fattas kring en eventuell anställning en jobbsökare fått eller inte fått via platsannonser eller andra kontakter via Jobbr.se webbplats.

5.6 Jobbr.se garanterar inte att Webbplatsen alltid fungerar eller att Jobbr.se server är fri från virus eller annat skadligt. Jobbr.se ansvarar inte för eventuella kostnader för service etc för det fall en användares användning av Webbplatsen resulterar i att data eller utrustning behöver ersättas. Webbplatsen och materialet presenteras utan några garantier för exakthet, pålitlighet och fullständighet. Detta gäller material, tjänster, mjukvara, text, grafik och länkar.

5.7 Jobbr.se garanterar inte sanningshalten, eller graden av pålitlighet, i meddelande och kommunikation från användare eller stödjer åsikter publicerade av användare. Jobbr.se tar inget som helst ansvar för hur Användaren uppfattar inlägg eller publiceringar från andra användare.

5.8 Jobbr.se ansvarar inte för nedladdning av material eller för användning Webbplatsen utanför Sverige. Användning av Webbplatsen utanför Sveriges gränser sker på egen risk.

5.9 Webbplatsen länkar till andra sajter. Dessa länkar presenteras uteslutande som en service för Användaren och är inte på något sätt ett stöd eller en garanti för materialet på de webbplatser som Jobbr.se länkar till. Jobbr.se ansvarar inte för material på tredje mans webbplats och gör ingen bedömning av det materialet. Länkning via Jobbr.se länkar till tredje man webbplats sker på egen risk.

5.10 Jobbr.se förbehåller sig rätten att ändra samt använda det material som Användaren skickar in till en allmän eller skyddad del av Webbplatsen (exempelvis forum- och chatsidor) inom verksamheten och i andra media, såväl i Sverige som utomlands. Användaren tillåter också alla användare att få tillgång till, visa och reproducera detta material för personligt bruk.

6 Ansvarsbegränsning

6.1 Jobbr.se, dess leverantörer eller någon tredje part omnämnd på webbplatsen ansvarar inte i något fall för vare sig direkt eller indirekt skada, inklusive Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man, förlust av information eller andra följdskador.

7 Avstängning och uppsägning

7.1 Jobbr.se förbehåller sig rätten att vidta alla nödvändiga rättsliga åtgärder, inklusive avstängning, radering samt avlägsnande av material, om Användaren bryter mot användarvillkoren, tillämplig lag eller om Jobbr.se inte kan verifiera registreringen.

8 Force Majeure

8.1 Jobbr.se har ingen skyldighet att ersätta Användare för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått p g a en force majeure-händelse, d v s omständigheter utanför Jobbr.se kontroll såsom naturkatastrofer, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser etc.

9 Ändring av villkor

9.1 Dessa villkor kan ändras genom meddelande till Användaren minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, eller genom att ändrade villkor publiceras på Webbplatsen varvid dessa träder i kraft 90 dagar efter publicering utan särskilt meddelande till Användaren.

10 Ytterligare villkor

10.1 Vissa områden på denna webbplats är underkastade ytterligare användarvillkor. Vid användande av dessa områden, eller delar av, skall även dessa ytterligare villkor gälla.

11 Tillämplig lag

11.1 Dessa användarvillkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och skall prövas av svensk domstol med Skellefteå tingsrätt som första instans.

Nischade jobbsajter: Jobbr IT // Jobbr Spel // Jobbr Dental // Jobbr Medicin
Populära kategorier
Kontakta kundtjänst

Live chat:

E-mail:
info@jobbr.se

Twitter:
@jobbrapp

OBS! Vi har ingen dedikerad telefonsupport i nuläget. Men kontakta oss gärna via email eller kontaktformuläret.